Zalo Kyro - Turquoise Green 產品編號 F02402

顏色:
最後價格:S$166.60
售完
售完
最後價格:S$166.60
產品資料
主要分類
 • 直徑(厘米): 5.35
 • 長度(厘米): 29.1
 • 顏色:
 • 材料: 矽膠
 • 品牌: Zalo
 • 國家: 中國
 • 振動: 是的
 • 保養維修(月數): 12
產品資料
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-2
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-3
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-4
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-5
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-6
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-7
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-8
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-9
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-10
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-11
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-12
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-13
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-14
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-15
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-16
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-17
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-18
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-19
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-20
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-21
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-22

產品功能及介紹

 • 直徑(厘米): 5.35
 • 長度(厘米): 29.1
 • 顏色:
 • 材料: 矽膠
 • 品牌: Zalo
 • 國家: 中國
 • 振動: 是的
 • 保養維修(月數): 12
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-2
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-3
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-4
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-5
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-6
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-7
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-8
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-9
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-10
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-11
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-12
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-13
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-14
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-15
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-16
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-17
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-18
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-19
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-20
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-21
Zalo - Kyro - Turquoise Green 照片-22

手持式按摩棒的熱門產品

Zumio Zumio X - 紫色

Mode Design Denma Daisy 充電式按摩棒 - 黑色

SSI 矛盾按摩棒第二代 - 粉紅色

Lovense Domi 2 - 智能控制按摩棒

SSI 矛盾按摩棒第三代 - 粉紅

Zumio Zumio S Caress - 淺紫色

3.151627373051